Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)

2015-09-08

Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas“ (UniGeb) tai 2012 m. vasario – 2014 m. liepos mėn. įgyvendintas projektas „, kurio tikslas – tęstinio mokslinių tyrimų ir žinių bei technologijų perdavimo skatinimas. Projektą įgyvendino Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su partneriais – Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU),  Fizinių ir technologijos mokslų centru, VšĮ Lietuvos inovacijų centru, VšĮ KTU regioniniu mokslo parku, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

Prieš įgyvendinant UniGeb projektą, Lietuvoje mokslo ir studijų institucijose buvo pasigendama sisteminio požiūrio į žinių ir technologijų perdavimo procesą. Institucijose dažniausiai nebūdavo struktūrinių padalinių, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą. Žinių ir technologijų perdavimo proceso organizavimas neatitiko tarptautinės praktikos, kompetencijų stokojo už procesą atsakingi darbuotojai ir patys mokslininkai bei tyrėjai. Projekto UniGeb tikslas – sukurti pagrindus tęstiniam abiejų tikslinių grupių – mokslininkų ir tyrėjų bei su žinių ir technologijų perdavimu susijusių darbuotojų – gebėjimų ugdymui žinių ir technologijų perdavimo srityje.

Žinių ir technologijų perdavimo procesų gebėjimams stiprinti buvo taikomi andragogikos metodai: procesas vyko nedidelėse grupėse, kuriose galima užtikrinti interaktyvumą, sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui ir tarpasmeninės tinklaveikos formavimuisi. Projektas sudarė galimybes ugdyti mokslininkų ir studentų kompetencijas technologijų perdavimo srityje bei sudarė sąlygas gilinti tiesiogiai su technologijų perdavimu dirbančių darbuotojų žinias. Iš viso projekto įgyvendinimo metu įvyko per 20 vienos dienos seminarų intelektinės nuosavybės apsaugos, technologijų perdavimo bei verslumo ugdymo klausimais, surengti 5 renginiai, skirti stiprinti partnerystę su verslu. Projekte buvo vykdomi teorinius mokymus papildantys praktiniai mokymai. Jų metu mokslininkai, tyrėjai ir studentai su mentorių pagalba vystė 20 mokslinių tyrimų rezultatų komercializacijos projektų. Tyrėjai turėjo galimybę pristatyti savo kuriamus produktus tarptautiniuose specializuotuose brokerystės renginiuose. Kartais kildavo sunkumų pritraukiant tikslinę grupę, nes dėl didelio įgyvendinamų projektų skaičiaus, mokslininkai ir tyrėjai yra kviečiami į labai daug mokymų ir palaipsniui pradeda juos ignoruoti. Šio  ES struktūrinių fondų remiamo projekto administravimo procesas yra sudėtingas, reikalaujantis daug laiko ir pastangų.

Įgyvendinant UniGeb projektą, sukurti mokslinių tyrimų paslaugas pristatantys internetiniai moduliai bei videosiužetai, parengti intelektinės nuosavybės valdymą bei technologijų perdavimą reglamentuojantys dokumentai universitetuose. KTU nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) darbuotojai bei jų kolegos iš kitų universitetų dalyvaudami tarptautiniuose renginiuose (kasmetinėse Europos technologijų perdavimo specialistų asociacijos (angl. Association of European Technology Transfer Professionals (ASTP) konferencijose Varšuvoje, Vienoje, Osle bei mokymuose „Technologijų perdavimo pagrindai“, kurie vyko Barselonoje, taip pat verslumo apskritojo stalo konferencijoje Helsinkyje ir kt.) turėjo galimybę susipažinti su technologijų perdavimo ypatumais kitose šalyse. 

Išskirtinis projekto bruožas yra tai, kad, be teorinio žinių perteikimo seminaruose, įgytos žinios taikytos praktikoje – įgyvendinti žinių ir technologijų perdavimo projektai ir surengtas geriausių projektų konkursas. Projekto vykdymo metu mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse buvo paskelbtas jų taikomojo pobūdžio kompetenciją iliustruojantis modulis bei sukurtos sąsajos su tarptautiniais inovacijų plėtros tinklais. Taip sudarytos sąlygos verslui lengviau rasti reikiamas kompetencijas bei sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Projekte buvo taikomi inovatyvūs tikslinės grupės pritraukimo būdai organizuojant išvažiuojamuosius seminarus. Šios projekto inovacijos gali būti pritaikytos kituose projektuose, kuriuose orientuojamasi į verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

 

Šaltiniai: projekto „UniGeb“ tinklapyje prieinama informacija: http://unigeb.ktu.lt/?page_id=34, projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×