Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika

2015-09-09

2012 m. sausį LR Vyriausybė patvirtino administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką ir pavedė ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms ir LR Vyriausybės įstaigoms bei jai atskaitingoms valstybės institucijoms vertinti teisės aktų projektų potencialią administracinę naštą ūkio subjektams bei įvertinti numatomą šios naštos pokytį. Už išvadų apie teisės aktų projektus teikimą, metodinę pagalbą nustatant administracinę naštą ir bendro administracinės naštos lygio pokyčio institucijose apskaitą atsakinga Ūkio ministerija.

Administracinė našta verslui yra išlaidos, kurias patiria ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, t.y. teikdami institucijoms ar trečiosioms šalims informaciją apie savo veiklą, gaminius ir kitus duomenis bei tokią informaciją kaupdami ir saugodami. Administracinė našta kliudo ekonominiam aktyvumui – vykdydami įsipareigojimus teikti informaciją ir pildyti sudėtingas ataskaitas ūkio subjektai privalo skirti nemažai laiko. Tai reikalauja žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų būti skiriami pagrindinei verslo veiklai vykdyti. Įsitvirtinus praktikai, kad informacijos galima reikalauti iš ūkio subjektų, valstybės institucijos nėra suinteresuotos įgyvendinti viešojo administravimo tarnybinio bendradarbiavimo ir vieno langelio principų (pavyzdžiui, neprašyti verslo subjektų pateikti tokios informacijos, kurios institucija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių subjektų ar kitų institucijų). Administracinės naštos nustatymas leistų išvengti papildomų administracinių išlaidų verslui bei valstybei.

Administracinė našta vertinama remiantis tikslinių įmonių grupių, kurioms taikomi informaciniai įpareigojimai, apklausomis, statistiniais duomenimis, konsultuojantis su atitinkamos srities ekspertais. Nuo 2014 m. liepos Vyriausybės nutarimu įtvirtintas naujas administracinės naštos mažinimo tikslas. Nustatyta, kad bendras administracinės naštos, lygis per kalendorinius metus turi išlikti nepakitęs arba mažėti. Institucijos įpareigotos skaičiuoti administracinės naštos pokytį pinigine išraiška. Skaičiuojant konkretaus įsipareigojimo sukeliamą administracinę naštą, atsižvelgiama į ūkio subjekto darbuotojo darbo užmokestį ir nuo jo mokamų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, laiką, per kurį atliekamas įpareigojimas, ūkio subjektų, per vienerius metus atliekančių įpareigojimą, skaičių, jo vykdymo dažnį ir pridėtines išlaidas (pavyzdžiui, patalpų nuomą, šildymo, elektros energijos ir kitas išlaidas, patiriamas vykdant įpareigojimą).

Atsisakius nereikalingų informacinių įpareigojimų, įmonių darbuotojai gali skirti daugiau laiko pagrindinei verslo veiklai. Taip sudaromos prielaidos mažinti gamybos išlaidas, daugiau laiko ir lėšų skirti papildomoms investicijoms ir naujovėms įgyvendinti, kartu didėja įmonių produktyvumas ir bendras konkurencingumas. Administracinės naštos mažinimo priemonių pavyzdžiai rodo konkrečią jų taikymo naudą. Pavyzdžiui, nuo 2010 m. liepos mėn. sudaryta galimybė draudėjams tikslinti apdraustųjų asmenų duomenis elektroniniu būdu. Gydytojai, naudodamiesi elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema, nedarbingumo pažymėjimus teikia elektroniniu būdu ir pasirašo elektroniniu parašu. Elektroninio deklaravimo sistema supaprastina deklaravimo procedūras – nebereikia atsisiųsti dokumento pildymo šablono, pildant dokumentą nustatomos pildymo klaidos, yra galimybė išsaugoti tarpinius pildymo rezultatus ar pildymą pratęsti vėliau. Supaprastinta leidimo-higienos paso išdavimo tvarka leidžia išvengti dvigubo ūkio komercinės veiklos ar teritorijos reikalavimų vertinimo, jei leidimas-higienos pasas buvo išduotas anksčiau.

Administracinės naštos nustatymo metodika remiasi standartiniu išlaidų modeliu (angl. Standard Cost Model), kuris yra plačiausiai taikomas modelis visame pasaulyje, tačiau Lietuvoje ši metodika plačiai taikoma pirmą kartą Metodikos taikymas remiasi bendrais geresnio reglamentavimo principais, kurie skatina teisės aktų veiksmingumo stebėsenos tęstinumą ir universalumą. Siekiama, kad informacijos kiekis būtų minimalus viešajam interesui, visuomenės saugai, sveikatai bei aplinkosaugai užtikrinti. Taigi, administracinės naštos vertinimas užtikrina, kad teisės aktuose galioja tik veiksmingi ir būtini reikalavimai. Ši iniciatyva, galėtų apimti ir Seimo rengiamus įstatymo projektus.

 

Šaltiniai: Ūkio ministerijos tinklapyje prieinama informacija: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/administracines_nastos_vertinimo_ir_mazinimo_praktine_informacija, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (2012), prieinama internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478957.

RSS srautas
×