Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA)

2015-09-09

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) įkurta 2013 m. rugpjūčio 30 d. LAVA susiformavo iš nuo 2005 m. Lietuvoje neformaliai veikusio Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo NAVĮT, kuriam priklausiusios įmonės nusprendė formalizuotis ir tapti asociacija. LAVA yra ir vienintelė didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact) kontaktinė atstovybė Lietuvoje. LAVA vienija įvairiose srityse dirbančias įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir įgyvendinti darnaus vystymosi principus: remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus ir darbo teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

Verslas dažnai daro neigiamą įtaką aplinkai, išnaudoja darbuotojus, kenkia klientų sveikatai. Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) užsakymu Ernst&Young (EY) atliko tyrimą apie realią investicijų į socialinę veiklą naudą Lietuvoje. Tyrimas parodė, kad tarp Lietuvos įmonių, vykdančių ĮSA veiklą, vyrauja požiūris, kad ĮSA kuriama nauda įmonei dažniausiai negali būti suderinama su nauda, kuriama visuomenei, aplinkai ar darbuotojams. Siekiant keisti šią situaciją ir visuomenės požiūrį, asociacija LAVA skatina atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijos nariai dalijasi ir keičiasi informacija ir patirtimi atsakingos veiklos srityje taip gerindami veiklos strategijas ir įgyvendindami projektus visuomenės naudai.

Asociacijos nariais norinčios tapti įmonės turi užpildyti asociacijos interneto svetainėje pateiktą formą. Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas. LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis JT Pasaulinio susitarimo principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje bei teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą. Narių veikla grindžiama narių tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu bei aktyviu dalyvavimu. LAVA narių atsakomybės apibrėžtos asociacijos įstatuose. Asociacija siekia skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, diegti socialinės atsakomybės principus Lietuvos versle bei formuoti atsakingos veiklos kriterijus. Pagrindinės LAVA užduotys yra konsultuoti, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus ir kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą.

2014 m. LAVA tapo viena iš skaidrumo iniciatyvos „Jonavabaliai" steigėjų. Ši iniciatyva suteikia daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus ir skatina įmones bei organizacijas visuomenei savanoriškai atskleisti daugiau informacijos apie ES paramos panaudojimą. LAVA nariai beveik kasmet pelno Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimus. Priklausymas asociacijai skatina įmones ir organizacijas vykdyti socialiai atsakingas veiklas. Pavyzdžiui, viena iš LAVA narių, bendrovė „Omnitel" kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) atstovais šiuo metu įgyvendina projektą, kurio tikslas – išbandyti asmenims turintiems regėjimo negalią pritaikytus išmaniuosius telefonus, įvertinti juos ir pateikti savo rekomendacijas LASS nariams bei telefonų gamintojams. Kita asociacijos narė, Tarptautinė jaunimo organizacija JCI Lietuva, įgyvendina projektą „Spalvotas Gyvenimas", kurio metu JCI nariai ir vietos bendruomenės atnaujina viešąsias erdves: miestų parkų ir skverų suoliukus, vaikų žaidimų aikšteles, vaikų darželių sienas ir kita. Kai kurios LAVA priklausančios kompanijos sumaniai paskatina savo darbuotojus užsiimti labdara. Vienas tokių pavyzdžių – įmonės „Teo" sprendimas leisti patiems darbuotojams nuspręsti, kam jie norėtų paaukoti paramai skirtus įmonės pinigus.

Dažnai socialinė atsakomybė yra suvokiama tik kaip labdaringa veikla. Asociacija LAVA stengiasi įdiegti naują požiūri, kad socialinė atsakomybė – tai įmonės strategijos peržiūra. Naujovė, kad asociacija stengiasi pakeisti ne tik verslo atstovų požiūrį, bet ir ugdyti vartotoją, paaiškinti jam apie atsakingų įmonių veiklas. LAVA yra išskirtinė, nes jos nariais gali tapti skirtingų sričių verslo atstovai, siekiantys socialinės atsakomybės. Lietuvoje taip pat veikia Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklas (LARTA), skatinantis socialinę atsakomybę bei viešbučius vienijanti „Žaliojo rakto" programa, prisidedanti prie aplinkosaugos problemų sprendimų.

 

Šaltiniai: LAVA tinklapyje pateikiama informacija: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/kurti-visuomenes-gerove-apsimoka/196828, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje pateikiama informacija: http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/lietuvos-atsakingo-verslo-asociacija.html, tinklapyje „Lietuvos žinios" pateikiama informacija: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/kurti-visuomenes-gerove-apsimoka/196828

RSS srautas
×