Programa “Žaliosios pramonės inovacijos”

2015-09-09

„Žaliosios pramonės inovacijos" – tai nuo 2011 m. LR ūkio ministerijos drauge su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra vykdyta programa. Programos partneris - Norvegijos agentūra "Innovation Norway". Programos lėšomis finansuotas projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis, įgyvendinimas.Žaliosios pramonės inovacijų programa finansuojama 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis. Šiuo mechanizmu siekiama prisidėti prie tvaraus Lietuvos socialinio ir ekonominio augimo bei stiprinti Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą.

Augantis verslo mastas lemia vis didesnį neigiamą poveikį aplinkai. Nepaisant visų privalumų, besiplečianti gamyba įprastai kenkia gamtai. Pagrindinis programos „Žaliosios pramonės inovacijos" tikslas − didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įtraukiant žaliųjų sprendimų taikymą tradicinės gamybos įmonėse bei pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Programa siekiama vystyti darniais principais ir inovacijomis pagrįstą verslo plėtrą: sumažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį per visą produkto gyvavimo (tiekimo, gamybos, naudojimo) ciklą; padidinti Lietuvos verslo konkurencingumą skatinant efektyvų gamtos išteklių panaudojimą; paskatinti realizuoti verslo galimybes augant „žaliųjų" inovacijų paklausai pasaulinėje rinkoje bei paskatinti Lietuvos ir Norvegijos verslo bendradarbiavimą.

Programos parama teikiama Lietuvos rinkos ir įmonės lygio inovacijoms, kuriomis siekiama mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei užtikrinama, kad būtų efektyviau ir atsakingiau naudojami gamtos ištekliai. Galimi pareiškėjai yra Lietuvos įmonės. Projektus galima įgyvendinti su partneriais – Lietuvos ir Norvegijos verslo įmonėmis, mokslo ir studijų institucijomis ar organizacijomis. Parama projektams teikiama pagal dvi schemas: Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų.Remiamos veiklos, susijusios su:

naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar įvedimu į rinką;

reikšmingu esamų technologinių procesų patobulinimu (siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai arba (ir) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą), jų įvedimu į rinką;

inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu;

naujos inovatyvios aplinkosauginės programinės, technologinės ir (arba) gamybinės įrangos įsigijimu ir diegimu.

Programa skatina verslą savo veikloje diegti žaliąsias technologijas. Tai yra technologijos, padedančios mažinti žaliavų poreikį, suvartojamos energijos ir išmetamų teršalų kiekį, leidžiančios išgauti vertingus šalutinius produktus ir sprendžiančios atliekų šalinimo problemas. Žaliosios technologijos skatina ekologinį, ekonominį efektyvumą, padeda taikyti aplinkosaugos vadybos sistemas bei padaro gamybos procesus švaresnius. Teikiant paramą pagal „Žaliosios pramonės programą", prioritetas skiriamas ne tik tiems projektams, kurie leistų įmonei įdiegti aplinkosauginius sprendimus, bet ir įvertinama ekonominė šių investicijų nauda. Taip auga Lietuvos verslo socialinė atsakomybė. Programos metu suorganizuoti 5 tarptautinės verslo kontaktų mugės-seminarai Lietuvoje ir Norvegijoje. Jų metu buvo skatintas Lietuvos ir Norvegijos įmonių bendradarbiavimas, užmegzti nauji verslo kontaktai, bendriems žaliosios pramonės projektams įgyvendinti, skatinta „žaliosios" ekonomikos plėtra. Šiuo metu jau yra pasirašytos aštuonios projektų įgyvendinimo sutartys.

Programos „Žaliosios pramonės inovacijos" pagrindinis tikslas yra inovatyvus ir aplinkai draugiškas verslas. Pavyzdžiui, Bendrovė „Polymer recycling", gavusi paramą, planuoja atidaryti kombinuotos pakuotės perdirbimo gamyklą ir tapti pirmąja šių atliekų perdirbėja Baltijos šalyse. Spaustuvinių dažų gamintoja bendrovė „Veika" paramą naudos naujai technologijai, leidžiančiai gamyboje naudoti tapetų dažus, kurių sudėtyje nėra sunkiai suyrančio plastiko. Bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" pasinaudodama parama jau kuria Lietuvoje visiškai naują – popierinę – gėrimų pakuotę. Panašios paramos programos galėtų finansuoti ne tik gamtinei aplinkai draugišką, bet ir visomis prasmėmis socialiai atsakingą (solidarų su visuomene) verslą.

 

Šaltiniai: „eeagrants.lt" tinklapyje pateikiama informacija: http://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/programos-aprasymas/program/3, LR ūkio ministerijos atstovo pranešimas: http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Inovaciijos/E.Jankausko%20ir%20V.Gaubait%C4%97s%20prane%C5%A1imas%20(%C5%AAM).pdf, tinklapyje „15min" pateikiama informacija http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/zaliosios-pramones-inovacijoms-diegti-paskirstyta-12-mln-litu-parama-129-475486

RSS srautas
×