Projektas „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“

2015-09-09

„Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro (NAP AETMC) sukūrimas" – tai 2010 vasario – 2014 gegužės mėn. Kauno mieste Lietuvos energetikos instituto vykdytas projektas. Pagrindinis uždavinys – įsigijus modernios įrangos, vykdyti ateities energetikos technologijų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP). Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir buvo vienas iš sudėtinių Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) projektų, skirtų „Santakos" slėnio programai įgyvendinti.

Lietuvoje itin trūksta modernios įrangos ir išvystytų centrų, skirtų pažangių mokslinių tyrimų vykdymui. Dėl to neišnaudojamas Lietuvos mokslinis potencialas ir stokojama novatoriškų sprendimų. Lietuva yra nepatraukli užsienio mokslininkams dėl silpnos infrastruktūros mokslinių tyrimų vykdymui. Prieš įvykdant šį projektą, ypatingai trūko įrangos atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių ir jų panaudojimo technologijų tyrimų srityje. Todėl pagrindinis projekto tikslas – išplėsti MTTP mokslui ir verslui reikalingą bazę ateities energetikos technologijų srityje moderniausiems moksliniams tyrimams vykdyti. Projektu buvo siekiama įsteigti NAP AETMC, įsigyjant būtiniausią eksperimentinę ir programinę įrangą bei skaitines programas. Šiuo metu siekiama tapti moderniu Europos lygio mokslo tyrimų centru, tiesiogiai bendradarbiaujančiu su verslo struktūromis ir vykdančiu fundamentinius ir taikomuosius tyrimus. Tikimasi, kad pasiekti ilgalaikiai projekto veiklų rezultatai leis suformuluoti moksliškai pagristas rekomendacijas dėl atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių panaudojimo, spręsti šalies elektros ir šilumos gamybos ūkio problemas bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Projekto tikslinės grupės yra mokslininkai ir tyrėjai. Netiesioginės tikslinės grupės – studentai ir dėstytojai. Energetikos technologijų srityje dirbantys mokslininkai buvo aprūpinti tyrimams reikalinga modernia įranga. Dalis projekte įgytos įrangos naudojama įvairaus kuro degimo procesų fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams atlikti. Degimo procesų laboratorijoje atliekami moksliniai–taikomieji tyrimai kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo ir medžiagų terminio nukenksminimo srityse. Vandenilio energetikos technologijų centre kuriamos naujos medžiagos, reikalingos vandenilio, kuris laikomas vienu perspektyviausių taupios, pigios ir ekologiškos energijos šaltiniu, gavybos procesams.

Projekto metu atnaujinta infrastruktūra dešimtyje mokslo padalinių, įkurtas veikiantis atviros prieigos centras, sukurta 19 naujų darbo vietų, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su penkiomis Lietuvos įmonėmis, siekiant jų ilgalaikės perspektyvos strateginių tikslų realizavimo. Ateities energetikos technologijų mokslo centro dalis už Europos Sąjungos lėšas modernizavo techninę įrangą – buvo įsigyta 116 vnt. įrangos, iš kurių 67 vnt. laboratorinė įranga ir 49 vnt. programinė įranga. Moderni įranga, Lietuvos mokslininkų įdirbis bei galimybė atlikti sudėtingus tyrinėjimus traukia į centrą atvykti ir tyrėjus iš kitų šalių. NAP AETMC rūpinasi ir mokslininkų rengimu, plačiai bendradarbiauja su KTU, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) fizikos katedromis. Nemažai jaunųjų fizikų centre atlieka praktiką, dalis jų dirbti centre lieka ir ilgesniam laikui.

NAP AETMC taikomi patys inovatyviausi darbo energetikos technologijų srityje metodai. Pavyzdžiui, 2011 m. centre išspręstos bendrovei AB „ORLEN Lietuva" kilusios problemos sukuriant specialius purkštukus, užtikrinančius geresnį kuro išpurškimą ir susimaišymą – ši inovacija gavo aukso medalį LPK konkurse „Lietuvos metų gaminys 2011". AB „Lietuvos dujos" užsakymu centre sukurtas unikalus įrenginys, skirtas dujų skaitikliams ir srauto matuokliams tikrinti/kalibruoti ir bandyti, esant kintamoms temperatūroms – gautas aukso medalis „Lietuvos metų gaminys 2012". 2014 m. NAP AETMC kartu su UAB „Vilniaus energija" realizavo darbų kompleksą, ženkliai sumažinusi oro taršą azoto oksidais UAB „Vilniaus energija" termofikacinėje elektrinėje. Pasiektas rezultatas atitinka Europos šalims keliamus aplinkosauginius reikalavimus. Taigi, NAP AETMC gali būti sprendžiamos ir kitoms įmonėms kylančios problemos, padedama ieškoti inovatyvių technologinių sprendimų.

 

Šaltiniai: LEI pranešimas (2015), „Santakos" slėnio tinklapyje prieinama informacija: http://www.santakosslenis.lt/nacionalinis_atviros_prieigos_ateities_energetikos_technologiju_mokslo_centro_sukurimas-2, projekto atstovo suteikta informacija, LEI tinklapyje prieinama informacija: http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/pub_apie_lei/2013/19_2012_striugas_pirmasis_projekto.pdf.

RSS srautas
×