Projektas „Inovatyvus policijos sistemos darbuotojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas“

2015-09-09

2013 m. kovo – 2014 birželio mėnesiais Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras kartu su Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos visoje Lietuvoje vykdė projektą „Inovatyvus policijos sistemos darbuotojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas", kurio tikslas – stiprinti policijos sistemos darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją bei gebėjimus vykdyti funkcijas, susijusias su paslaugų trečiųjų šalių piliečiams (TŠP) teikimu.

Vienas svarbiausių ES bendros imigracijos politikos tikslų yra TŠP integracija. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad imigrantų galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis išvengiant diskriminacijos yra pamatinis integracijos siekis. Ilgą laiką buvusi homogeniška šalimi Lietuva tampa globalaus pasaulio dalimi, todėl TŠP skaičius Lietuvoje auga ir didės ateityje. Įvairių sričių specialistai, teikiantys viešąsias paslaugas, vis dažniau susiduria su TŠP, todėl kyla poreikis didinti jų tarpkultūrinės kompetencijos įgūdžius. 2012 m. TMO Vilniaus biuro atlikti tyrimai parodė, kad TŠP, vertindami institucijų darbo kokybę bei geranoriškumą, prasčiausiai įvertino policijos pareigūnų ir migracijos tarnybų tarnautojų darbą. Išanalizavus gautus duomenis paaiškėjo, kad neretai konfliktines situacijas dar labiau komplikuoja policijos pareigūnų bei migracijos tarnybų darbuotojų tarpkultūrinių žinių stoka. Projektas inicijuotas suvokiant, kad tokių situacijų būtų galima išvengti stiprinant specialistų tarpkultūrinę kompetenciją bei gebėjimus vykdyti funkcijas, susijusias su paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimu.

Pagrindinės projekto veiklos – mokymų modulių „Psichologiniai ypatumai dirbant su trečiųjų šalių piliečiais", „Teisinės tarpkultūrinės kompetencijos didinimas" ir „Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas" (Islamas, Afrika, Kaukazas, Kinija, Indija ir Okeanija) parengimas bei įkėlimas į policijos sistemos nuotolinio mokymo duomenų bazę; vykdyti pareigūnų mokymai Lietuvos regionuose. Rengiant mokymų modulius reikėjo suderinti ekspertų pateiktą medžiagą ir elektroninius, dizaino, formato sprendimus, suvienodinti skirtingų ekspertų parengtus tekstus. Visgi tai nesutrukdė laiku su partneriais suderinti mokymų laiko, vietų ir pan. bei užtikrinti sėkmingą darbų eigą. Po praktinių mokymų, atsižvelgiant į dalyvaujančių pareigūnų patirtį ir dalinantis jiems aktualiais klausimais, teko koreguoti parengtą modulį. Dėl to šių papildymų mokymo modelio parengimas atsiliko nuo numatyto grafiko, tačiau taip pavyko parengti aktualią ir išsamią informaciją.

Buvo numatyta apmokyti 155 policijos sistemos darbuotojus, tačiau šis skaičius viršytas ir apmokyti 236 pareigūnai. Visi projekto metu sukurti produktai bei jų panaudojimo instrukcijos perduotos projekto partneriui – Policijos departamentui. Projekto partneris kvalifikacijos tobulinimo programą įtraukė į savo organizuojamų mokymų sąrašą. Projekto metu parengtų išsamių instrukcijų bei specialiai apmokytų specialistų dėka mokymai gali būti tęsiami ir ateityje. Elektroninio mokymo moduliai patalpinti ir projekto vykdytojo – TMO Vilniaus biuro – interneto svetainėje. Taigi, dalis projekto metu sukurtų produktų gali būti naudojami ir kitų sričių specialistų, kurie nori pagilinti žinias apie kultūras ar teisinius darbo su TŠP ypatumus. Susidomėjimas mokymais buvo didelis, o aktyvus dalyvavimas, situacijų sprendimai, jų aptarimai prisidėjo ne tik prie policijos sistemos darbuotojų žinių gilinimo, bet ir prie jų nuostatų keitimo, kitų kultūrų gilesnio pažinimo, tolerancijos ugdymo, supratingumo bei empatijos puoselėjimo.

Projekte buvo pristatyta moderni, novatoriška teorinė dalis bei naudotos elektroninės edukacinės priemonės. Parengtas modulis yra šiuolaikiškas, lankstus, taupantis laiką bei suteikia galimybę efektyviai įvertinti dalyvių progresą ir rezultatus. Elektroninis formatas užtikrina pastovią galimybę naudotis parengta programa bei mokymų medžiaga ir ateityje. Mokymus tęsiant planuojama įtraukti aktyvaus mokymosi elementus, padedančius suaugusiems asmenims efektyviau mokytis pažįstant save bei kitus. Panašūs projektai galėtų būti vykdomi ne tik policijos, bet ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų stiprinimui. Taip pat tokiais pat principais darbuotojai gali būti mokomi tinkamai elgtis ir suprasti ne tik TŠP, bet ir migrantus iš ES šalių, Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas, žmones iš socialiai pažeidžiamų grupių.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×