Projektas „Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“

2015-09-09

2010 m. balandžio – 2012 m. balandžio mėn. Marijampolės savivaldybės administracijoje įgyvendintas projektas „Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas". Šiuo projektu buvo siekiama tobulinti Marijampolės savivaldybės administracijos žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų žinias, administracinius gebėjimus ir įgūdžius.

Atlikus trijų tikslinių grupių – politikų, Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – apklausas, paaiškėjo, kad, respondentų nuomone, visoms trims grupėms nepakanka administracinių gebėjimų, būtinų visuomenės interesams tenkinti, viešųjų paslaugų teikimo sąlygoms gerinti bei viešojo administravimo kokybei ir efektyvumui didinti. Vietos valdžia neužtikrina spartaus ir tinkamo viešųjų vietos reikalų tvarkymo bei viešųjų paslaugų teikimo.Tikslinių grupių apklausa padėjo identifikuoti pagrindines problemas bei išsiaiškinti, kokie lūkesčiai siejami su mokymais ir administracinių gebėjimų stiprinimu. Projekto tikslas – kelti Marijampolės savivaldybės darbuotojų administracinio darbo kompetencijas ir taip siekti didesnio savivaldybės darbo efektyvumo bei miesto gyventojų pasitenkinimo jos veikla.

Projekto metu vykdytos šios veiklos: strateginio planavimo įgūdžių savivaldybės lygmenyje tobulinimas, kompiuterinio raštingumo mokymai pagal Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (ECDL) programą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės tvarkymo pagal naujus standartus mokymai ir ES darbinių kalbų mokymai.Mokymai buvo sistemingi, o įgytos žinios pritaikomos kasdieniame savivaldybės administracijos darbe. Tikimasi, kad dėl projekto pasiektų rezultatų mažės atotrūkis tarp vietos savivaldos institucijų ir regiono bei centrinės valdžios darbuotojų kvalifikacijos, bus sparčiau įgyvendinamos viešųjų paslaugų reformos. Siekta, kad išaugęs projekto dalyvių pasitenkinimas darbu, įgytos žinios padidintų jų gebėjimą prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių darbo sąlygų. Tikimasi, kad pagerėjęs politikų, valstybės tarnautojo įvaizdis paskatins jaunus ir perspektyvius žmones rinktis valstybės tarnybą.

Įgyvendinus projektą buvo apmokyta apie 100 Marijampolės savivaldybės politikų, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų. Pagerėjo jų administraciniai gebėjimai prioritetinėse srityse. Tobulesni įgūdžiai stebimi politikų pasisakymų, diskusijų, sprendimų priėmimo metu. Pagerėjo kompiuterinio raštingumo darbo įgūdžiai. Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkymas vadovaujantis naujais apskaitos standartais už finansų apskaitą atsakingiems asmenims suteikia daugiau informatyvios medžiagos ir paspartina darbą. Užsienio kalbos žinios suteikia platesnes galimybes bendraujant su užsienio partneriais ir leidžia lengviau įsisavinti tarptautinę gerąją patirtį. Įgyvendinus projektą, savivaldybės politikai ir administracija geba tenkinti viešuosius visuomenės interesus bent 20 proc. efektyviau. Didėjant viešojo administravimo kokybei, gerėja ir savivaldybės socialinė-ekonominė situacija, sėkmingai įgyvendintas Marijampolės regiono 2006-2013 m. strateginis plėtros planas.

Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti projekto metu, yra produktyviai naudojami viešojo administravimo procese Marijampolėje. Gerąja projekto patirtimi dalinamasi su kaimyninių savivaldybių specialistais bei politikais. Projektas inovatyvus tuo, kad privataus sektoriaus darbuotojų kompetencijų tobulinimo principai buvo pritaikyti įprastinėje įstaigos veikloje. Už Marijampolės savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymus atsakingi Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento Personalo skyriaus specialistai. Panašūs projektai galėtų ir turėtų būti vykdomi visose Lietuvos savivaldybėse ar kitose viešosiose įstaigose, nes į rezultatus orientuota valstybės tarnyba užtikrina daug efektyvesnį valstybės viešojo sektoriaus veikimą.

 

Šaltiniai: Viešojo administravimo kokybės iniciatyvų tinklapyje prieinama informacija:http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.709

RSS srautas
×