Projektas „Šiuolaikinės veiklos ir personalo valdymo sistemos diegimas Seimo kanceliarijoje“

2015-09-09

2010 m. balandžio – 2011 m. balandžio mėn. LR Seimo kanceliarijoje vykdytas šiuolaikinės veiklos ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas. Šio projekto tikslas – tobulinti Seimo kanceliarijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

2013 m. Seimo kanceliarijos laukė rimti išbandymai: Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu Seimas turėjo atlikti pirmininkaujančios šalies parlamento funkcijas – surengti Lietuvoje ne vieną Europinio lygio renginį. Atsižvelgiant į šio proceso svarbą ir valstybei narei tenkančią su pirmininkavimu ES Tarybai susijusią atsakomybę, 2010 m. Seime pradėtas nuoseklus pasirengimas atlikti parlamentines pirmininkaujančios valstybės funkcijas. Nors Seimo kanceliarijos darbo apimtys ženkliai padidėjo, steigti papildomų pareigybių pirmininkavimo laikotarpiui Seimo kanceliarija nenumatė. Todėl siekiant visus darbus atlikti turimais žmogiškaisiais ištekliais, t. y. perskirstant funkcijas, buvo būtina optimizuoti keleto Seimo kanceliarijos padalinių darbo organizavimą. Be to, iki tol Seimo kanceliarijoje veikla buvo vertinama tik formaliai, vertinimo rezultatai nebuvo naudojami priimant sprendimus, sprendžiant konkrečias problemas ir nustatant įstaigos veiklos prioritetus. Nebuvo apibrėžtos pagrindinės bei specialiosios Seimo kanceliarijai reikalingų darbuotojų kompetencijos, dėl ko kildavo problemų nustatant žmogiškųjų išteklių ir darbuotojų ugdymo (mokymų) poreikį, atliekant darbuotojų veiklos vertinimą. Taigi, buvo būtina tobulinti Seimo kanceliarijos veiklos bei personalo valdymą.

Projektas įgyvendintas atlikus tris pagrindines veiklas: 1) atlikta įstaigos veiklos analizė, parengtos rekomendacijos veiklos valdymo sistemai tobulinti, atskiruose Seimo kanceliarijos padaliniuose ir skyriuose sukurta (arba patobulinta) veiklos stebėsenos ir vertinimo sistema; 2) sukurtas ir įdiegtas kompetencijų modelis – nauja personalo valdymo priemonė; 3) atliktas Seimo kanceliarijos padalinių organizacinės struktūros ir darbo organizavimo auditas. Projekto plane iš pradžių buvo numatyta įvykdyti tik pirmąją ir antrąją projekto veiklas. Tačiau eigoje pastebėta, kad šios dvi projekto veiklos detaliai ir kryptingai neanalizavo konkrečių padalinių vykdomų funkcijų ir nevertino darbuotojų darbo krūvio paskirstymo. Dėl to nuspręsta, kad vykdomoms veikloms itin reikalinga dar viena – detalesnė – analizės pakopa. Įvertinta, kad darbo organizavimo optimizavimas tam tikruose įstaigos padaliniuose ne tik leistų sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, bet ir išvengti rizikos dėl galimo nekokybiško tarptautinių įsipareigojimų įvykdymo, buvo pritarta naujai veiklai. Buvo sukurta konsultacinė pagalbos priemonė įstaigos veiklos valdymui patobulinti. Taip susidūrus su naujais sunkumais buvo patobulintas projekto planas ir įvykdyta trečioji veikla – atliktas Seimo kanceliarijos padalinių auditas.

Kompetencijų modelis jau sėkmingai pradėtas taikyti vykdant personalo atranką konkursų valstybės tarnautojo pareigoms užimti metu, nustatant darbuotojų mokymų poreikį, atliekant darbuotojų veiklos vertinimą. Kompetencijų modelis padeda įstaigai įgyvendinti savo strateginius tikslus nuolat stebint ir vertinant jų pasiekimo lygį, o vadovams – valdyti darbuotojų veiklą bei nuolatinį jų tobulėjimą. Projekto įgyvendinimo metu patobulinta Seimo kanceliarijos veiklos stebėsenos ir vertinimo sistema: patikslinti esami ir pasiūlyti nauji įstaigos veiklos vertinimo kriterijai, susisteminti statistiniai rodikliai. Nuolatinė veiklos stebėsena ir vertinimas pagal šiuos rodiklius yra ypač naudingi įstaigos vadovui nustatant veiklos prioritetus ir priimant sprendimus. Tokiu būdu diegiamas faktine informacija ir objektyviais statistiniais duomenimis grįstas valdymas.

Seimo kanceliarija yra viena iš pirmųjų valstybės institucijų, kurioje pradėtas taikyti kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas. Projekto metu sukurti produktai ir pasiekti rezultatai turi ilgalaikį poveikį įstaigos veiklos valdymui ir personalo valdymo sistemai. Sukurtų bei patobulintų produktų atnaujinimas yra atliekamas turimais žmogiškaisiais ištekliais, tad Seimo kanceliarija papildomų finansinių išlaidų nepatiria. Valstybės tarnybos departamentas jau yra pristatęs sukurtą kompetencijų modelį, kuris bus taikomas visose valstybės institucijose, siekiant įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą. Valstybės mastu sukurto kompetencijų modeliu ir elektroninio pareigybių aprašymų katalogu galės naudotis visos valstybės institucijos. Personalo skyrius ateityje planuoja turimais žmogiškaisiais ištekliais atlikti minėtus pakartotinius auditus ir tokiu būdu užtikrinti šio projekto tęstinumą.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×