Projektas „Bibliotekos pažangai 2“

2015-09-08

2013 m. gruodį – 2016 m. lapkritį visoje Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai 2". Pagrindinis projekto koordinatorius – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, projekto vadovas - Eugenijus Stratilatovas. Projektą finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2" tikslas - sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto „Bibliotekos pažangai 2" koncepcija sukurta įvertinus 2008 – 2013 m. vykdyto projekto „Bibliotekos pažangai" rezultatus. Ankstesniojo projekto įgyvendinimo metu panaikintas viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūros bei bibliotekininkų skaitmeninių kompetencijų skirtumas miestų ir kaimų bibliotekose. Projekto poveikio vertinimo tyrimai parodė, kad gerai išplėtoto šalies viešųjų bibliotekų tinklo(65 pagrindinės bibliotekos, 1000 kaimo ir 200 miesto filialų) resursai galėtų dar labiau prisidėti prie skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą tikslo siekimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Tačiau sukurtų rezultatų tvarumo užtikrinimui ar naujų, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų diegimui bibliotekų darbuotojams trūko žinių bei finansavimo joms įgyti - iš Savivaldybių gaunamas finansavimas buvo nepakankamas.

Siekiant projekto tikslų, vykdomas bibliotekų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijų stiprinimas vartotojų ir partnerių poreikių analizės, projektų inicijavimo, rengimo, valdymo bei poveikio vertinimo srityse. Bibliotekininkams organizuojami mokymai; vykdomas nuolatinis konsultavimas; vyksta bibliotekų dalinimosi gerąja patirtimi susitikimai. Mokymų turinys – maksimaliai pritaikytas šalies bibliotekų sistemos situacijai ir bibliotekų personalo poreikiams. Dar projekto „Bibliotekos pažangai 2" planavimo stadijoje buvo išskirtos pagrindinės projekto rizikos ir numatytos priemonės joms valdyti. Siekiant paskatinti bibliotekas pasitikėti savo jėgomis ir pateikti bendruomenių poreikius atitinkančių projektų paraiškas, projekto „Bibliotekos pažangai 2" komandos nariai vyko į viešąsias bibliotekas. Diskusijų su bibliotekų darbuotojais ir administracija metu projekto koordinatoriai stengėsi parodyti, kad tokio pobūdžio projektai yra neabejotinai naudingi tiek bibliotekoms, tiek bendruomenėms. Projekto koordinatoriai konsultavo bibliotekas projektų inicijavimo, planavimo ir valdymo klausimais vykusiuose susitikimuose.

Įgytas žinias bibliotekos galėjo pritaikyti dalyvaudamos projekto „Bibliotekos pažangai 2" projektų bendruomenėms finansavimo konkurse. Iki šiol apmokyti 956 bibliotekininkai iš visos Lietuvos. 2015 m. kovo mėn. atlikta bibliotekininkų apklausa parodė, kad absoliuti dauguma apklausos dalyvių (96 proc.) praktiškai panaudojo projekto „Bibliotekos pažangai 2" mokymuose įgytas žinias. 57 iš 66 viešųjų bibliotekų kartu su partneriais pateikė bendruomenių poreikius atitinkančias projektų paraiškas – 45 bibliotekų projektams skirta 1,20 mln. eurų. Visos projektų idėjos buvo paremtos vartotojų tyrimų rezultatais. Siekiant išplėsti suinteresuotųjų projekto rezultatais skaičių ir taip užtikrinti projektų rezultatų tvarumą, paraiškas bibliotekos galėjo teikti tik kartu su partneriais – verslo, vietos valdžios institucijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. Atliktas tyrimas parodė, kad net 75 proc. tyrime dalyvavusių bibliotekų per paskutinius 12 mėnesių rado naujų partnerių.Išplėstas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Bibliotekos tampa aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenių, verslo, vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas. Vykdant projekto rezultatų sklaidą ir stiprinant vidinę komunikaciją tarp bibliotekų sukurtas bendras Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto tinklapis www.3erdve.lt bei organizuojami nacionalinio masto renginiai bibliotekoms ir partneriams.

Šis projektas skiriasi nuo ankstesnių bibliotekose vykdytų projektų tuo, kad yra įgyvendinamas „iš apačios į viršų" – kiekvieno projekto idėja paremta vietos bendruomenės problemų bei poreikių analize. Visos paraiškas teikusios bibliotekos savarankiškai atliko savo bendruomenės poreikių analizę ir pateikė trumpalaikio poveikio vertinimo planus. Projekto „Bibliotekos pažangai 2" modelis tiktų ir kitoms viešosioms institucijoms, kurios nuolat stokoja lėšų ir kitų resursų savo veikloms vystyti. Tai išplėstų tarpusavio tinklo bendradarbiavimą.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×