Projektas „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)“

2015-09-09

2009 m. kovo mėn. – 2012 m. kovo mėn. Ministro Pirmininko tarnyba (šiuo metu – LR Vyriausybės kanceliarija) įgyvendino projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)". Projektu buvo siekiama viešajame sektoriuje įdiegti į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo elementus, pasitelkiant sėkmingą tarptautinę praktiką. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su Finansų ministerija ir finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Lietuvos viešojo administravimo kokybės iniciatyvos dažnai yra nukreiptos į specifinių problemų pasekmių sprendimą, tačiau stinga reformų, iš esmės keičiančių viešojo valdymo kultūrą ir ilgalaikių investicijų į administracinių gebėjimų didinimą. Projekto VORT metu buvo sukurti ir įdiegti vieni iš svarbiausių į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo įrankių – veiklos rezultatų stebėsenos sistema, programų vertinimo ir funkcijų peržiūros priemonės bei poveikio vertinimo sistema. Šios iniciatyvos buvo skirtos Vyriausybės ir jai atskaitingų institucijų veiklos kokybei didinti ir stiprinti atskaitomybę už rezultatus. Projekto dėka buvo sukurti nauji veiklos valdymo ir stebėsenos IT sprendimai, sukurti metodiniai dokumentai. Itin didelis dėmesys buvo skiriamas administracinių gebėjimų didinimui bei valdymo kultūros kaitai.

Projektas įvykdytas keturiais etapais:

Vykdant VORT pirmąjį etapą 2011 m. Finansų ministerijoje įdiegta Stebėsenos informacinės sistema (SIS). SIS tikslas – padėti užtikrinti reguliarią Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėseną, sudarant sąlygas automatiniu būdu pateikti veiklos rezultatų duomenis, analizuoti juos įvairiais pjūviais ir bet kuriuo metu per vieną prieigos tašką matyti institucijų veiklos rezultatus. Taigi, SIS suteikia galimybę Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų analitikams operatyviai stebėti atskaitingų institucijų veiklos rezultatus.

Vykdant VORT antrąjį etapą sukurtos naujos programų vertinimo ir funkcijų peržiūros sistemos. Jos sudaro sąlygas priimti racionalius (įrodymais ir analize pagrįstus) valdymo sprendimus reaguojant į besikeičiančią aplinką. Nuoseklūs vertinimai skatina nuolat tobulinti programas, o tai sudaro sąlygas didinti institucijų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, atsakomybę bei atskaitomybę.

Vykdant trečiąjį VORT etapą buvo tobulinama sprendimų poveikio vertinimo sistema. Siekiant palyginti teigiamą ir neigiamą sprendimų alternatyvų poveikį, VORT projekto metu buvo sukurti metodiniai įrankiai. Šie įrankiai skirti atlikti sąnaudų-naudos analizę arba sąnaudų-efektyvumo analizę. Vertinimo rezultatai gali būti naudojami Vyriausybei priimant įrodymais pagrįstus sprendimus dėl norminių teisės aktų tobulinimo. Poveikio vertinimo išvados taip pat naudingos siekiant atsiskaityti piliečiams dėl valdžios institucijų priimtų sprendimų pasekmių.

Vykdant ketvirtąjį VORT etapą atlikta galimybių studija dėl projektinio valdymo sistemos kūrimo ir centralizuotų projektinio valdymo IT įrankių diegimo Vyriausybės kanceliarijoje bei Vyriausybei pavaldžiose institucijose.

Nuosekliai plėtojant VORT patirtį ir ją tinkamai integruojant į kitas viešojo valdymo reformas, sudaromos sąlygos: mažinti administracinę naštą verslui, piliečiams ir viešojo sektoriaus įstaigoms; didinti viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir rezultatyvumą; gerinti pokyčių valdymą ir padidinti valstybės tarnautojų atsakomybę už rezultatus.

Projektas inovatyvus tuo, kad privataus sektoriaus veiklos principai taikomi viešajame sektoriuje – siekiama keisti valdymo kultūrą stiprinant į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo priemones. Projekto rezultatais gali naudotis visos institucijos ir asmenys, kurie taiko į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo priemones ar jomis domisi. Projekto metu išleisti leidiniai išplatinti institucijose ir mokslo įstaigose bei patalpinti Vyriausybės tinklalapyje www.lrv.lt. Šiame tinklalapyje patalpinti visi metodiniai dokumentai ir projekto metu vykusių konferencijų bei seminarų medžiaga. Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą, svarstoma galimybė projekto metu sukurtus į rezultatus orientuoto valdymo įrankius toliau palaikyti ir tobulinti pasitelkiant ES paramą bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas.


Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×