Strateginio valdymo įstatymo projektas

2020-02-11

Viename pagrindinių strateginių dokumentų – valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ – Lietuvos vizijoje numatytas pokytis yra kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia. Strategijos VII skyriuje „Sumanus valdymas“ yra nurodoma, kokias norima matyti valdžios institucijas. Jos turi gebėti veikti strategiškai ir kryptingai, pagrindinį dėmesį sutelkdamos į svarbiausius prioritetus. Institucijoms turi rūpėti, kas yra sukuriama už pinigus, todėl viešasis valdymas turi būti neatsiejamas nuo veiklos efektyvumo ir sprendimai įgyvendinami kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įvade teigiama, kad „Darnus valstybės valdymas reikalauja išrinktų tautos atstovų – politikų ir valstybės tarnautojų – atskaitomybės už veiklos rezultatus visuomenei, visų valstybės valdymo grandžių priimamų sprendimų skaidrumo ir atvirumo, valstybės subsidiarumo ir piliečių solidarumo“. Programoje antrajame skirsnyje „Strateginė lyderystė ir kompetencija valstybės valdyme“ aiškiai išreikštas siekis nuosekliai tobulinti strateginio planavimo, programinio biudžeto, audito ir atskaitomybės sistemą iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir reikalauti atlikti veiklos rezultatų stebėseną ir vertinimus, kas padės pasiekti suefektyvinti viešąjį valdymą ir sumažinti jo kainą.

2019 m. gruodį Vyriausybė pateikė Strateginio valdymo įstatymo projektą Seimui. Projekte siūloma įtvirtinti naują planavimo dokumentų sistemos modelį, kuris padės integruoti nacionalinio, teritorinio, regioninio ir vietos savivaldos planavimo procesus, išgryninti planavimo dokumentų tarpusavio sąsajas ir įtaką lėšų planavimui, įtvirtinti strateginio valdymo sistemos dalyvius, jų teises ir pareigas, taip pat nustatyti strateginio valdymo valdysenos nuostatas. Taip siekiama sumažinti planavimo dokumentų ir juose nustatomų strateginių tikslų ir vertinimo kriterijų (rodiklių) skaičių, sukurti efektyvesnę planavimo ir stebėsenos sistemą, taip pat sustiprinti strateginio valdymo ir valstybės biudžeto sudarymo sistemų sąsajas.

RSS srautas
×